Δημήτριος Μητσολίδης

CEO
  • Λογιστική διαχείριση
  • Διαχείριση πωλήσεων
  • Προγραμματισμός έργου
  • Εκπόνηση των απαιτούμενων ενεργειών για την σωστή ολοκλήρωση ενός έργου στον τόπο του εργοταξίου